REGULAMIN REKOLEKCJI: 

Wyrażam zgodę na natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikowi pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku, przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku i podjęcie innych niezbędnych środków, a także transport, wykonywanie zabiegów diagnostycznych, lekarskich) w czasie trwania oazy rekolekcyjnej. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych zobowiązuję się do odbioru dziecka z ośrodka rekolekcyjnego.

Zgodnie z wytycznymi GOV, MEN i MZ na temat przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 rodzice zobowiązani są do: odebrania dziecka w przeciągu 12 godzin jeśli wystąpią objawy infekcji (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

Rodzice wyrażają zgodę pomiaru temperatury podczas rekolekcji (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).

Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w przeciągu 14 dni.

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

Podczas turnusu rodzic powinien zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

Dodatkowo w tym roku rodzice poświadczają w dodatkowym oświadczeniu (TUTAJ) o braku u uczestnika objawów infekcji lub choroby zakaźnej, oraz informację, że nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do wytycznych i regulaminu uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Deklaruję się do wyposażenia mojego dziecka w Pismo Święte, różaniec, zeszyt/notatnik i przybory do pisania; odświętny ubiór, odpowiedni strój do kościoła: dziewczęta – długie (za kolana) spódnice, chłopcy – długie spodnie, koszule, członkowie męskich zespołów służby liturgicznej również komże lub alby; odzież sportowa, nakrycie głowy i strój przeciwdeszczowy, przybory toaletowe, ŚPIWÓR, latarkę, małą butelkę płynu do dezynfekcji, indywidualne osłony nosa i ust.


W czasie rekolekcji wakacyjnych, Diakonia Oaz Rekolekcyjnych, ze względów wychowawczych, zastrzega sobie prawo do rozdzielenia grup parafialnych na czas trwania rekolekcji przydzielenia ich członków do różnych grup uczestników.

Mam świadomość, że oaza rekolekcyjna odbywać się będzie w otoczeniu wiejskim / leśnym (SUCHA NA POMORZU), a tym samym moje dziecko będzie miało kontakt ze zwierzętami (owadami), których obecność jest typowa dla takiego terenu.

Oświadczam, że nie będę rościć pretensji do odszkodowań za zdarzenia losowe, których można było uniknąć, gdybym podał(a) istotne informacje na temat zdrowia dziecka, a które zostały przeze mnie świadomie zatajone lub pominięte.

Mam świadomość, że oaza jest forma rekolekcji przeżyciowych zmierzających do uformowania przez wzajemną służbę, zabawę, proste warunki życia oraz doświadczenie wspólnoty i wiary dojrzałego człowieczeństwa i chrześcijaństwa.

Przyjmuję do wiadomości, że moje dziecko będzie uczestniczyć w dyżurach pod opieką animatora oraz, że jest zobowiązane do wypełniania poleceń animatorów i moderatorów oraz, że nie będzie mogło korzystać ze sprzętów elektronicznych (laptop, mp4, tablet, itp.) jeśli nie będzie to uzasadnione i zaakceptowane przez kadrę wychowawczą. Nie będzie mogło używać telefonów komórkowych poza czasem do tego przeznaczonym (telefony są rozdawane w godzinach czasu wolnego), posiadać i używać środków psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków), opuszczać terenu ośrodka bez opiekuna i przebywać w nie swoich pokojach oraz naruszać ciszę nocną.

Zgadzam się również na obecność animatora mojego dziecka w domku na czas snu ze względu bezpieczeństwa.

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z oazy, na wniosek moderatora turnusu, w przypadku nagannego i gorszącego innych zachowania (palenie, picie alkoholu, wulgarność, niesubordynacja itp.) oraz nie stosowania się do zaleceń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Organizator nie zwraca również pozostałych kosztów pobytu.

Zobowiązuję się dostarczyć dziecko do ośrodka rekolekcyjnego osobiście lub przez upoważnioną osobę w godzinach wskazanych przez organizatorów, to znaczy w godzinach od 15:00-17:00 (w dzień przyjazdu), oraz odebrać dziecko z ośrodka w dzień wyjazdu do godziny 12:00. Przypominamy, że nie ma możliwości, aby dzieci przyjechały na rekolekcje dzień wcześniej! W tym przypadku, oraz w godzinach przed 15:00 w Dniu Przyjazdu, Animatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że odwiedziny uczestników podczas trwania oazy rekolekcyjnej, nawet przez najbliższych nie są wskazane, gdyż dzieci biorące udział w rekolekcjach znajdują się w różnych sytuacjach domowych- nie do wszystkich rodzic ma możliwość przyjechać.

Opiekę nad dzieckiem powierzam wychowawcom wyznaczonym przez Diakonię Oaz Rekolekcyjnych.

Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/koronawirus, a także obowiązujących przepisów praw.

W obecnym regulaminie zostaną zastosowane wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 15.05.2020, oraz jego kolejne aktualizacje wprowadzone przez MEN, GIS oraz MZ. 

Do pobrania TUTAJ.


Zasady zapisów do pobrania TUTAJ

Zasady ochrony osób małoletnich i bezradnych w diecezji bydgoskiej do pobrania TUTAJ